அமைச்சுகளுக்கான புதிய செயலாளர்கள் நியமனம்!

அமைச்சுகளுக்கான புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் நேற்று(புதன்கிழமை) இந்த நியமனக்கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய,

எஸ்.எம் மொஹமட் – சுற்றாடல் மற்றும் விமான சேவைகள்

ஆர்.டபுள்யூ.ஆர் பேமசிறி – வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்

ஜே.ஜே ரத்னசிறி – நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட சீர்த்திருத்தம்

ரவிந்திர ஹேவாவித்தாரண – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி கமத்தொழில்

ஜே.ஏ ரஞ்சித் – கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கள் முகாமைத்துவம்

டீ.எம்.ஏ.ஆர்.பி திசாநாயக்க – உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம்

எம்.எம் காமினி செனவிரத்ன – பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவம்

டபுள்யூ.ஏ சூலாநந்த பெரேரா – தகவல் தொலைத் தொடர்பு

வசந்த பெரேரா – மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி

எம்.எம்.பி.கே மாயாதுன்ன – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து

எஸ். ஹெட்டியாரச்சி – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி

ஆர்.பி ஆர்யசிங்க – வெளிநாட்டு உறவுகள்

ஏ.எஸ்.எம்.எஸ் மஹனாம – மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு

ஜே.எம்.சி ஜயந்தி விஜேதுங்க – சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள்

ஆர்.ஏ.ஏ.கே ரணவக்க – காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி

எம்.பீ.டீ.யூ.கே மாபாபத்திரண – கைத்தொழில் ஏற்றுமதி, முதலீட்டு மேம்பாடு

ஆர்.எம்.ஐ ரத்னாயக்க – கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல்வள மூலங்கள்

பீ.எஸ்.எம் சால்ஸ் – சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்தியம்

என்.பி மொன்டி ரணதுங்க – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை, தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி

பேராசிரியர் பிரியத் பந்து விக்ரம – நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டு வசதி


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *